Γενικές Πληροφορίες

«Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο» με MIS 5114161

Το Επιμελητήριο Λέσβου ως Δικαιούχος της Πράξης «Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» με απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ. 89/19-1-2022 του 2021 και κωδικό MIS 5114161, υλοποιεί το Υποέργο 1: «Κατάρτιση - Πιστοποίηση & Συμβουλευτική Εργαζομένων». Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν δύο (6) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα εξής 6 προγράμματα:

 

1.       E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
2.       Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (σερβιτόρος εστιατορίου / μπαρ / συνεδρίων)
3.       Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
4.       Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
5.       Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων
6.       Στέλεχος Διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων

 

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης σε μία από τις περιοχές κατανομής

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Κάθε ένα εκ των δύο προγραμμάτων κατάρτισης έχει διάρκεια 120 ωρών και οδηγεί σε αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει τις περιοχές Λέσβο και Λήμνο (συμπεριλαμβανομένου του Αγ. Ευστράτιου).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) ανά ώρα, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Συνολική αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 600 €

Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% (ή 20%) των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Τυχόν απουσίες άνω του επιτρεπτού ορίου, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στους όρους υλοποίησης της Πρόσκλησης, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ωφελούμενοι για να οδηγηθούν στην λήψη του επιδόματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτικά και τις 6 ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, να έχουν ολοκληρώσει τις 120 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης με ανώτατο όριο απουσιών 10% (σε ειδικές περιπτώσεις 20%) και να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης και αν χρειαστεί και σε μια επανεξέταση.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι είναι εδώ

 

Στόχοι-Δράσεις

 

Εκπαίδευση Επιχειρηματιών - Μελών:

Τα τελευταία χρόνια, το Επιμελητήριο έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης επιχειρηματιών μελών του, αλλά και εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέλη του.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες τους στον τομέα της κατάρτισης - επιμόρφωσης, εντάσσεται και η κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT.
Επίσης το Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος, στην πρόταση, με τίτλο: European Trade Union - possible facilitators of engaging continuing Vocational Training an Organization Development arrangements.
     
Πρωτοβουλίες και προτάσεις υποστήριξης της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων - Μελών:

Το Επιμελητήριο Λέσβου, συμμετείχε στην υλοποίηση προγράμματος "Πρότυπο Ολοκληρωμένο Δοκιμαστικό Σύστημα - ΠΡΟΟΔΟΣ", στο οποίο συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
     
Πρωτοβουλίες και προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη του Νομού:

Έτσι το Επιμελητήριο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην υλοποίηση διαφόρων έργων, καθώς επίσης και με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και με ιδιώτες.

 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λέσβου, και έχει σαν σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και προώθησης της απασχόλησης, αφενός μεν στα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.                

Το Επιμελητήριο συμμετέχει με τα τοπικά προϊόντα του Νομού στις εκθέσεις IFE του Λονδίνου, FANCY FOOD στην Ν.Υόρκη, ANUGA Γερμανίας, Λίβανο, Ιορδανία και στην Έκθεση της Λευκωσίας. Εκδίδεται δίγλωσσος Επιχειρηματικός Οδηγός Ν.Λέσβου, που περιλαμβάνει όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις του Νομού, καθώς και έντυπα αφιερωμένα στο ούζο και το ελαιόλαδο σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Οι προσπάθειες που συνεχίζονται να καταβάλλονται σήμερα από το Επιμελητήριο Λέσβου, κατευθύνονται προς τον εκσυγχρονισμό και τη στήριξη των ΜΜΕ, τη προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς προσπαθεί να προβάλλει και να αξιοποιήσει τα φυσικά πλεονεκτήματα του νησιού, προωθώντας την τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου, καθώς και την βελτίωση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεών μας με Κύπρο, Τουρκία, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

121Mytilini_01_DL-scaled